در وبسایت روبیکاو ، دو کاربر می توانند ثبت نام کنند:

یکی دانشجو و یکی سوپروایزر 

سوپروایزر: استاد راهنمای دانشجو

سوپروایزر ها معمولا با انتخاب و هماهنگی قبلی ما انتخاب می شن و بعد در وبسایت فعالیت می کنند که چون این رو کاربرهای تازه وارد نمیدونن، میان و به عنوان سوپروایزر ثبت نام می کنند.