روبیکاو چه خدماتی ارائه می کند؟

روبیکاو، ارائه دهنده خدمات کاوروزی  زیر نظر اساتید دانشگاهیست که به دانشجویان ارشد و بالاتر در رشته های مشاوره، روانشناسی و علوم تربیتی خدمات خود را ارائه می دهد.

روبیکاو با تسلط برای هر سه کاربر (مراجع ، دانشجو ، سوپروایزر ) هر هفته بازخورد ها را بررسی می کند و نقاط ضعف و قوت را شناسایی کرده و به ارتقا نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف می پردازد.